Rawmaterialsalbania

Raw Materials Albania
THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË NË QENDRËN RAJONALE TË INOVACIONIT TË INSTITUTIT EVROPIAN TË TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT PËR LËNDËT E PARA (EIT RAWMATERIALS REGIONAL INOVATION CENTER)


          Pozicioni: 1 (një) Ekspert në inovacion dhe sipërmarrje
 • Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në fushën e shkencave inxhinierike dhe shkencave të natyrës.
 • Të kete pervoje pune me shumë se 5 vitet e fundit, në fusha që kanë lidhje me inovacionin, teknologjinë dhe kërkimin shkencor;
 • Titujt shkencor dhe grada shkencore përbëjnë avantazh;
 • Të njohe shumë mire gjuhën angleze dhe te jetë në gjëndje të shkruajë projekte dhe bëjë raportime në këtë gjuhë;
 • Të ketë eksperinencë në implementimin e projekteve ndërkombëtare dhe kombëtare që lidhen me fushën;
 • të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;
 • ndaj tij/saj të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna, që nuk është shuar sipas legjislacionit në fuqi;
 • të mos ketë konflikt interesi në ushtrimin e detyrës.
Kandidatët duhet të depozitojnë dokumentacionin si më poshtë:
 1. Kërkesë me shkrim për pozicionin që aplikon;
 2. Fotokopje të dokumentit të identifikimit;
 3. Jetëshkrim (CV);
 4. Fotokopje e noterizuar e diplomës dhe listës së notave, si dhe trajnimeve apo kualifikimeve që zotëron,
 5. Fotokopje të librezës së punës;
 6. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (Dëshmi penaliteti);
 7. Çdo dokument që provon aftësitë profesionale dhe organizative.
Kandidatët e interesuar të depozitojnë dokumentacionin e aplikimit në adresën postare: Qendra Rajonale e Inovacionit per Lëndët e para Minerare, Adresa: Universiteti Aleksandër Xhuvani, Elbasan ose email info@rawmaterialsalbania.a; nga data 14.06.2024-26.06.2024.
Komunikimi me kandidatët do të bëhet nëpërmjet adresave personale/
 
 

Dubrovnik

DUBROVNIK INTERNATIONAL ESEE MINING SCHOOL

MEET OUR SPONSOR

BRUKER NANO ANALYTICS

The Bruker Nano Analytics division (headquarters Bruker Nano GmbH in Berlin, Germany) develops, manufactures, and markets systems for elemental and structural analysis on the micro and nano scale. Our unique range of analytical tools for comprehensive compositional and structural material analysis in electron microscopes includes EDS for SEM and TEM, WDS, EBSD and micro-XRF on SEM. On top we offer a variety of benchtop micro-X-ray fluorescence (micro-XRF) spectrometers for spatially resolved composition analysis and total reflection X-ray fluorescence (TXRF) instruments for trace element analysis for a multitude of applications. Our handheld XRF analyzers as well as the mobile/portable countertop XRF analyzer, enabling non-destructive and on-site element analysis complete our portfolio.

Does your company provide technology, equipment or software related to this year’s topic? Do you wish to present your company to more than 30 raw materials professionals from all over Europe and make some new connections? Become our principal or golden sponsor and ensure that your company’s presentation is featured on our website! All website visitors will be able to read about your company’s products and services and workshop participants will be able to talk to your representatives directly during 3-day workshop.

More information about sponsorship opportunities are available on the link.

Vend i lire Pune

   THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË NË QENDRËN RAJONALE TË INOVACIONIT TË INSTITUTIT EVROPIAN TË TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT PËR LËNDËT E PARA (EIT RAWMATERIALS REGIONAL INOVATION CENTER)

Pozicioni: 1 (një) Ekspert në inovacion dhe sipërmarrje

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në fushën e shkencave inxhinierike dhe shkencave të natyrës.
 • Të kete pervoje pune me shumë se 5 vitet e fundit, në fusha që kanë lidhje me inovacionin, teknologjinë dhe kërkimin shkencor;
 • Titujt shkencor dhe grada shkencore përbëjnë avantazh;
 • Të njohe shumë mire gjuhën angleze dhe te jetë në gjëndje të shkruajë projekte dhe bëjë raportime në këtë gjuhë;
 • Të ketë eksperinencë në implementimin e projekteve ndërkombëtare dhe kombëtare që lidhen me fushën;
 • të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;
 • ndaj tij/saj të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna, që nuk është shuar sipas legjislacionit në fuqi;
 • të mos ketë konflikt interesi në ushtrimin e detyrës.

Kandidatët duhet të depozitojnë dokumentacionin si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për pozicionin që aplikon;
 2. Fotokopje të dokumentit të identifikimit;
 3. Jetëshkrim (CV);
 4. Fotokopje e noterizuar e diplomës dhe listës së notave, si dhe trajnimeve apo kualifikimeve që zotëron,
 5. Fotokopje të librezës së punës;
 6. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (Dëshmi penaliteti);
 7. Çdo dokument që provon aftësitë profesionale dhe organizative.

Kandidatët e interesuar të depozitojnë dokumentacionin e aplikimit në adresën postare: Qendra Rajonale e Inovacionit per Lëndët e para Minerare, Adresa: Universiteti Aleksandër Xhuvani, Elbasan ose email info@rawmaterialsalbania.a; nga data 14.06.2024-26.06.2024.

Komunikimi me kandidatët do të bëhet nëpërmjet adresave personale/

Translate »